Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu 
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu İsmail Beşikci Vakfı (İBV) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu İsmail Beşikci Vakfı’nın merkezi İstanbul’dadır. Adresi Kuloğlu Mah. İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 21/1 Beyoğlu, İstanbul’dur. Vakfımızın Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 09/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2020/315 sayılı kararı gereği Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü yoktur. 
   
 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  İsmail Beşikci Vakfı’nın planlanan faaliyetleri kapsamında hazırlanacak materyaller için işlenecek isim-soyisim, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgileri ile ses, görüntü ve video kaydı verilerinizden ibaret kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İşlenen verileriniz 20 yıl süre ile saklanacaktır. 
   
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Yukarıda sayılan ve işlenen kişisel verileriniz; tanıtım filmi hazırlanması, bunun çoğaltılması, yayılması, Fikir Sanat Eserleri Kanunu uyarınca temsil edilmesi ve umuma iletilmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda işlenecek ve yine sayılan amaçlar doğrultusunda umuma arz edilecektir. 
   
 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz; elektronik ortamda; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.
   
 5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi vakfımıza info@ismailbesilcivakfi.org  adresine elektronik posta ile ya da yukarıda belirtilen posta adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Diğer Etkinlikler
Yaklaşan Etkinlikler
 • 08
 • Haz
Ali Yolunda Kürtler “Goran, Horasan, Anadolu”
 • 16:00 - 18:00
 • Zerzevan Konağı
 • 08
 • Haz
Kürt edebiyatından bir deste öykü ve şiir Duhok'tan
 • 15:00 - 17:00
 • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
Haberler